بـازسـازی واحـد بـنـکـدارپـور در بـرج دومـا
Reconstruction of the Bonakdarpour Housein the Duma Tower
2018
Interior design
Tehran, Tehran