بـازسـازی سـاخـتـمـان اداری نـیـروگـاه مـنـتـظـری
Interior Design of Montazeri Power-Plant Office Building
2018
Interior design
Esfahan, Esfahan
Size 1150 sqm