پـیـرایـش شـهـری مـحـور چـهـاربـاغ خـواجـو
Facade Design Modification of Chahar Bagh Khajoo Avevnue
2021
Urban design
Esfahan, Esfahan