ایـده‌ای بـرای بـازآفـریـنـی کـارخـانـه ریـسـبـاف
Revitalization Risbaf Factory
2018
Urban design
Esfahan, Esfahan
Size 70000 sqm

Competition | Second Place