تـقـاطـع غـیـر هـمـسـطـح و ورودی گـلـشـهـر زنـجـان
Bridge in Zanjan
2016
Urban design
Zanjan, Zanjan

رتبه‌ی اول در مسابقه غیر همسطح و تقاطع ورودی شهر زنجان