نـیـروگـاه بـرق مـارشـنـان
Marshenan Power Plant
2015
Graphic design
Esfahan, Esfahan