نـیروگـاه بـرق شـهـید مـنـتـظـری
Shahid Montazeri Power Plant
2014
Graphic design
Esfahan, Esfahan