مـجـمـوعـه‌ی اقـامـتـی-گـردشـگـری چـوم
Touristic Complex of Choom
2015
Architecture
Esfahan, Esfahan
Size 84500 sqm