خـونـه‌بـاغ وزیـری
Vaziri Villa
2019
Architecture
Esfahan, Lenjan
Size 950 sqm