خـونـه‌بـاغ وزیـری
Vaziri Villa
Ongoing
Architecture
Esfahan, Lenjan
Size 950 sqm