ورودی بـازار دی
Entrance to Dey Bazzar
2011
Architecture
Esfahan, Esfahan