نـشـسـت کـوتـاهـی بـا آشوک لـال
A short meeting with Ashuck Lal
2016
Events
Esfahan, Esfahan