سـالـن گـردهـمـایـی نـیـروگـاه شـهـیـد مـنـتـظـری
Conference Hall of Montazeri Power Plant
2011
Architecture
Esfahan, Esfahan
Size 5000 sqm